با دژاوو آینده خود را بدست آورید

 

هفته های پرسپکتیو:

هر هفته ورکشاپ آموزش انواع پرسپکتیو

هفته اول: آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای و تمرینات مقدماتی

 

 

09391702004

MYDEJAVU@