خدمات حوزه برنامه ریزی پروژه

خدمات حوزه برنامه ریزی پروژه

انجام کامل خدمات برنامه ریزی، کنترل و گزارش دهی پروژه با تخصیص نیروی های کارشناس مقیم تمام وقت در کارگاه پروژه . نحوه اجرای خدمات بدین صورت است که مسئولیت کامل خدمات برنامه ریزی، کنترل وگزارش دهی پروژه با فرض ارائه اختیارات کافی به این گروه و همکاری کلیه مسئولین و پیمانکاران در کارگاه پروژه با نمایندگان گروه صورت پذیرد. شرح خدمات زیر توسط کارشناسان گروه قابل ارائه می باشد که بر حسب نیاز کارفرما در شرح خدمات برنامه ریزی،کنترل وگزارش دهی لحاظ و از سوی این گروه ارائه می گردد: الف – خدمات قابل ارائه در حوزه برنامه ریزی پروژه:

1.برنامه مدیریت شرح عملیات های اجرایی و محدوده پروژه:  تدوین ساختار شکست کار (WBS) پروژه  شامل تمامی فازهای امکان سنجی، طراحی و اجرای پروژه مطابق با استانداردها پروژه های عمرانی و ساختمانی

2.برنامه مدیریت زمان پروژه:تدوین شبکه برنامه زمانبندی فعالیت ها پروژه با روش مسیربحرانی(CPM) بر مبنای ساختار شکست کار  (WBS)

3.برنامه مدیریت هزینه پروژه: تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با توسعه ساختار شکست هزینه ها و ارایه برنامه میزان نقدینگی مورد نیاز پروژه به صورت ماهیانه

4.برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه: تدوین برنامه مسئولیت ها ، نقش ها و شرح وظایف نیروی های انسانی مورد نیاز پروژه

5.برنامه مدیریت تدارکات پروژه: تدوین برنامه تدارکات شامل برنامه زمانی خرید منابع و مصالح مورد نیاز پروژه

6.برنامه مدیریت ارتباطات و اسناد پروژه: تدوین برنامه ارتباطات پروژه، تشریح سیستم مدیریت اسنادپروژه، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی استاندارد مدیریت پروژه و تهیه فرم های جمع آوری اطلاعات جهت  فاز کنترل

7.برنامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه(HSE)

8.برنامه مدیریت یکپارچگی پروژه: تدوین و توسعه سند منشور پروژه و برنامه جامع پروژه

9.به روز رسانی وضعیت کلیه برنامه های مدیریت پروژه فوق

 • خدمات حوزه کنترل و گزارش دهی پروژه:

حضور مستمر در محل کارگاه پروژه با تخصیص نیروی های کارشناس مقیم تمام وقت و کنترل موارد ذیل و ارائه گزارشات مربوطه

 1. کنترل کلیه مقادیر مصالح و منابع وارده به کارگاه، مصرفی، پایکار و ضایعات پروژه بر اساس صورت مجالس و بارنامه های پیمانکاران
 2. کنترل مقادیر و احجام فعالیتهای عملیاتی پروژه بر اساس گزارشات پیمانکاران
 3. کنترل روند اجرای فعالیت های عملیاتی و میزان پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی
 4. کنترل هزینه ها بر اساس سیستم مدیریت ارزش کسب شده پروژه
 5. کنترل منابع انسانی شامل کلیه عوامل اجرایی پروژه شامل افراد ستادی و اجرایی پروژه بر اساس گزارشات پیمانکاران
 6. کنترل مدارک پروژه(Document Management)
 7. عکس برداری روزانه از روند پیشرفت پروژه و از وقایع خاص
 8. تهیه و ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه
 9. تهیه گزارش تجمعی و تحلیلی از علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات
 10. استقرار نظام  تهیه، ثبت دقیق و مستمر اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت پاسخ به ادعا ها (Claim)
 11. شرکت در جلسات پروژه.
 12. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی به دو صورت
 • تحت نرم افزار های پراجکت (MSP) Microsoft Projectبا تاریخ شمسی جهت کارشناسان
 • به صورت جداول ساده جهت استفاده پیمانکاران
 • ارائه داشبورد وضعیت پروژه ها شامل
 • مقادیر کلیه مصالح ورودی به گارگاه،مصرفی ، پایکار و ضایعات
 • مقادیر کلیه عملیات های اجرایی انجام شده و باقی مانده
 • درصد پیشرفت پروژه
 • گزارش تصویری روند پیشرفت پروژه

نتایج ملموس  وخروجی های خدمات مدیریت پروژه:

      گزارشات مکتوب شامل :

 

 • برنامه مدیریت پروژها
 • گزارشات تحلیلی ماهیانه به تفکیک بلوک ها
 • گزارش خلاصه مدیریتی وضعیت پیشرفت کل پروژه
 • گزارش مدیریتی کلان نگر وضعیت پروژه ها
 • گزارش فرم تک صفحه ای خلاصه وضعیت پروژه مطابق فرمت پیشنهادی-پروژه در یک نگاه

سامانه یکپارچه نرم افزاری با امکان تولید گزارشات به هنگام شامل ماژولهای زیر:

 • بانک اطلاعاتی جامع پروژه ها شامل کلیه فیلدهای اطلاعاتی مورد خواست کارفرما
 • بانک اطلاعاتی قراردادها (با کارفرما، مشارکت کنندگان و پیمانکاران)
 • بانک اطلاعاتی مستندات شامل کلیه گزارشات ( گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه)
 • بانک اطلاعاتی افراد کلیدی وذینفعان پروژه و اطلاعات تماس آنها
 • بانک اطلاعاتی فایل های برنامه زمانبندی به همراه توضیحات و اصلاحات مورد نیاز برای هر یک از ماه ها
 • دشبورد آنلاین گزارش وضعیت پروژه ها
 • سیستم گزارش خلاصه مدیریتی در قالب لوح فشرده با امکان نمایش نمودارهای آماری و عملکردی
 • …..