و یا یک ایمیل برای ما ارسال کنید

در باکس توضیحات  ( پیغام ) نوشتن گزینه های زیر الزامی بوده

و به درخواست دوستانی که مشخصات ذیل را در باکس توضیحات ، بصورت کامل و صحیح ثبت نکرده باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

نام و نام خانوادگی *

شماره همراه *

دانشگاه محل تحصیل *